လိက်လလောၚ်တြး

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၃ အေပရေဝ် ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေပရေဝ် ၂၀၂၄ ဂှ် နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) (NMSP-AD) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ကောံဓရီုညးသကအ် အလန်ပထမတုဲ လပါ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဍုင်မန်ဂှ် ကံၚ်ဇြဳ (၉) တၠ၊ လပါ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) ဂှ်...

Read more

ပရော ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

ဝၚ်ခမ္ဍောန် သၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတု ဖေတ်ဖဝါရဳ (၁) တၠအဝဵုပၞာန်ဗၟာ သီကၠုၚ်အဝဵုတုဲ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံဒုၚ်တဲပွမသီအဝဵုတုဲ ဗကပ်ကၠုၚ်ဗဗေၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲရ။ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပလီုကၠေံ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် ကေုာံ တၠအဝဵုနာနာ တအ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေတ်ဒရေဝ်မွဲမာန်ဂှ် သၟာပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်တအ် မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ရောၚ်။ သၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတုမါတ် (၃၁) ဂှ် လလောၚ်ကၠုၚ် ဖေတ်ဒရေဝ်ဒဳမိုကရေဇြဳ ကၞပ် (၁)...

Read more

လိက်လလေၚ်တြး

လိက်လလောၚ်တြး

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၃ အေပရေဝ် ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေပရေဝ် ၂၀၂၄ ဂှ် နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) (NMSP-AD) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ကောံဓရီုညးသကအ် အလန်ပထမတုဲ...

Read more

MSFC Executive Committee

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်ဂတးသၞာံတၟိ

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်အခါ သၞာံတၟိ အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံကီု သီုကဵုညးဍုၚ်ကွာန် အလုံကၟိန်ဍုၚ်တံ ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယျ ၜါပြကာညိအဴ။ ကၟိန်ဍုၚ် (ဗမာ) ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် တၠအဝဵုပၞာန်တံ သီကေတ်လဝ်အဝဵု ပွိုၚ် (၃) သၞာံရ ဒှ်တုဲ ဟိုတ်နူကဵု ဓရ်ဒးဖေက်...

Read more
No Content Available

MSFC Legislative Committee

No Content Available