လိက်လလောၚ်တြး

လိက်လလောၚ်တြး

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၃ အေပရေဝ် ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေပရေဝ် ၂၀၂၄ ဂှ် နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) (NMSP-AD) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ကောံဓရီုညးသကအ် အလန်ပထမတုဲ...

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်ဂတးသၞာံတၟိ

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်ဂတးသၞာံတၟိ

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်အခါ သၞာံတၟိ အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံကီု သီုကဵုညးဍုၚ်ကွာန် အလုံကၟိန်ဍုၚ်တံ ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယျ ၜါပြကာညိအဴ။ ကၟိန်ဍုၚ် (ဗမာ) ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် တၠအဝဵုပၞာန်တံ သီကေတ်လဝ်အဝဵု ပွိုၚ် (၃) သၞာံရ ဒှ်တုဲ ဟိုတ်နူကဵု ဓရ်ဒးဖေက်...

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်အတးသၞာံတၟိ

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်အတးသၞာံတၟိ

ပ္ဍဲကဵု သၞာံတၟိဏအ် ညးဍုၚ်ကွာန်ညးဂမၠိုၚ် ကဵုသ္ဂောံဂွံ ဗၠးဘဲစိုတ် ဘဲကာယျ အိုတ်ညိဂှ် နူကဵု ဌာန ဓရ်ဗစာရဏာမၞိဟ် ကေုာံ ဟံၚ်ပြာ်ပိုဲတအ် ရာဒၞာဏာရအဴ။ ကြဴနူကဵု ကွာန်မန် ပ္ဍဲကဵုဒေသၜဳဂြိုၚ် ဒးဒုၚ်စံၚ် ဒးဒုၚ်ဗတိုက် နူကဵုတၠအဝဵုပၞာန်တံတုဲ ဂကူပိုဲတံ...

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်အတးသၞာံတၟိ

အရေဝ်ဂလာန် အခိၚ်အတးသၞာံတၟိ

မ္ၚဵုရအဴ... ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်အခါ သၞာံတၟိ အတးသင်္ကြာန်ဏံ ဂကူမန်ပိုဲတံ ကဵုဂွံဗၠးဘဲအန္တရာယ်နာနာအိုတ်ညိဂှ် နူကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် (MSFC) ပိုဲ ရာဒနာဏာရအဴ။ ပ္ဍဲကဵု အခိၚ်အခါကာလ တၠအဝဵုပၞာန်ဗၟာတံ ကြံကြမံၚ်အခိၚ်လၟုဟ် ဍေံတအ် စံၚ်မံၚ်ဍုၚ်၊ စံၚ်မံၚ်ကွာန်၊ သီုကဵု ဘုတ်ဘာ...

လိက်လလောၚ်တြး ကလိဂွံတုပ်စိုတ် အကြာကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်၊ ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုၚ်မန် ကေုာံ ဒပ်စဵုဒၞာဍုၚ်မန်

လိက်လလောၚ်တြး ကလိဂွံတုပ်စိုတ် အကြာကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်၊ ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုၚ်မန် ကေုာံ ဒပ်စဵုဒၞာဍုၚ်မန်

စၟတ်တ္ၚဲ. ၇၊ ၄၊ ၂၀၂၄ ပိုဲတအ် ယဵုဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် လညာတ်ဆန္ဒညးဍုၚ်မန်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် အကြာဒြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်၊ ဒြဟတ်ပၞာန် အပ္ဍဲပၠန်ဂတးတံကီု၊ ရန်တၟအ်လဝ် လုပ်အာပေါဲဗတိုက် ကုသၞတၠအဝဵုပၞာန်ကေုာံတၠအဝဵုနာနာတံကီုတုဲ ပိုဲတအ် ဆဵုဂဗညးသကအ် အကြာဂကောံပၠန်ဂတး ပိဂကောံ -...

လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵု ကံင်ဇြဳပၞာန်တအ် စံင်ကွာန်ဓမ္မသ

လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵု ကံင်ဇြဳပၞာန်တအ် စံင်ကွာန်ဓမ္မသ

လၟေင်လိက် (၁၀ / ၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၈ ဂိတု မာတ်ချ် ၂၀၂၄ သၞာံ ၂၀၂၄၊ ဂိတုမာတ် ၂၇၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ကုဖါတ်သေတ်ဂှ် ပၞာန်တၠအဝဵုတအ် နကု က္ၜင်ကျာ၊ ဒပ်ဍာ်၊ ဒပ်တိုက်...

ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်(MSRF) ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်စှ်ေဘာ ကွတ်ပၞာန်သဇိုင် အလန်ပထမ

ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်(MSRF) ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်စှ်ေဘာ ကွတ်ပၞာန်သဇိုင် အလန်ပထမ

မာတ် ၂၆၊ ၂၀၂၄ ရန်တၟံသ္ဂောံဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံ ကံင်ဇြဳပၞါန်ဗၟာ(စကစ) မဓဇန်ကြာန်ဒၟံင်ဂှ်တုဲ သ္ဂံင်တြုံသ္ဂံင်ဗြဴတၟိတၟိ ညးမစိုပ်ကၠုင် ဇရေင်ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်(MSRF)တအ် စှ်ေဘာတန်ဗ္တောန် ကွတ်ပၞါန်သဇိုင် တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၅၊ ဒၞဲါဌာန်ဒတန် ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်ရ။ ပ္ဍဲသဘင်စှ်ေဘာဂှ်ဝွံ ဒပ်မဟာမိတ်ဂမၠိုင် မပ္တံကဵု...

ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေင်အုပ်ဓုပ် နာဲကသုမန်၊ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ဟီုဂလာန် ပရေင်သာသၞာ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီုဂကူ

ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေင်အုပ်ဓုပ် နာဲကသုမန်၊ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ဟီုဂလာန် ပရေင်သာသၞာ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီုဂကူ ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲဖဝ်ရဂိုန်ပေင်၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၄) ဂိတုမာတ် သၞာံ ၂၀၂၄ သဘင်အသေအဟာန် ပတိုန်က္ဍိုင်ကျာ်မဟာစေတဳမဏိရာမာန် ပ္ဍဲကဵု ဘာမန်ဝါတ်ဆာဲရာတ်...

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လၟေင်လိက် (၉ /၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် ၂၁ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၈၅ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်(၁၂) မံက်၊ သက္ကရာဇ်ခရေတ်၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁) တ္ၚဲဏံ...

ညးစၞး ကံၚ်သဳဖေဝ်ဒရဝ်ဍုၚ်မန် တိုန်စိုပ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ

ညးစၞး ကံၚ်သဳဖေဝ်ဒရဝ်ဍုၚ်မန် တိုန်စိုပ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ

ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (ဂိတုမာတ် ၁၆၊ ၂၀၂၄)တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂှ် နာဲဨရာမာန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်နေဝ်တာလာန်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်အလဵုအသဳဍုၚ်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ရ။ ဌာနလလောင်ပရိုင်...

Page 1 of 6 1 2 6

Trending News