ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေင်အုပ်ဓုပ် နာဲကသုမန်၊ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ဟီုဂလာန် ပရေင်သာသၞာ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီုဂကူ

ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေင်အုပ်ဓုပ် နာဲကသုမန်၊ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ဟီုဂလာန် ပရေင်သာသၞာ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီုဂကူ ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲဖဝ်ရဂိုန်ပေင်၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၄) ဂိတုမာတ် သၞာံ ၂၀၂၄ သဘင်အသေအဟာန် ပတိုန်က္ဍိုင်ကျာ်မဟာစေတဳမဏိရာမာန် ပ္ဍဲကဵု ဘာမန်ဝါတ်ဆာဲရာတ်...

Read more

ညးစၞး ကံၚ်သဳဖေဝ်ဒရဝ်ဍုၚ်မန် တိုန်စိုပ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ

ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (ဂိတုမာတ် ၁၆၊ ၂၀၂၄)တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂှ် နာဲဨရာမာန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်နေဝ်တာလာန်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်အလဵုအသဳဍုၚ်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ရ။ ဌာနလလောင်ပရိုင်...

Read more

ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုင်အလဵုအသဳဍုင်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုင်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ် အခေါင်အရာမၞိဟ်

ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (ဂိတုမာတ် ၁၆၊ ၂၀၂၄) တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်ဂှ် ညးစၞး ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရဝ်ဍုင်မန် နာဲဨရာမာန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴမံင် ပ္ဍဲဍုၚ်နေဝ်တာလာန်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုင်အလဵုအသဳဍုင်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုင်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ်...

Read more

ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး

ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဌာန- ဘာသိရိမင်္ဂလ၊ ဍုင်မဟာဇျာဲ ဂှ် နူကဵု ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် မိကောန်ဆာန်နန် သောင်ကလးလဝ် ဆေင်စပ်ကု ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ထပ်ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံကုမဟာဇန်...

Read more

ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဌာန- ဘာသိရိမင်္ဂလ၊ ဍုင်မဟာဇျာဲ ဂှ် နူကဵု ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် နာဲကသုမန် သောင်ကလးလဝ် ဆေင်စပ်ကု ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ထပ်ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံကုမဟာဇန်...

Read more

ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး

ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဌာန- ဘာသိရိမင်္ဂလ၊ ဍုင်မဟာဇျာဲ ဂှ် နူကဵု ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် နာဲဍေန်ပၠဟံသာ သောင်ကလးလဝ် ဆေင်စပ်ကု ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ထပ်ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံကုမဟာဇန်...

Read more

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၇) ဝါ

နူကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်ဂှ် နကု ညးစၞးကံင်ဇြဳမွဲတၠ နာဲကသုမန် ဗှ်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံမဟာဇန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

Read more

သ္ကိုပ်ဌာနစဵုဒၞါ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်(MSFC) နာဲဍေန်ပၠဟံသာ အာဆဵုဂဗကုသ္ဂံင်ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန် (MSRF) ပ္ဍဲမုက်ပၞာန်မွဲဒၞဲါ

၁၉.၂.၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၈ ဂှ် သ္ကိုပ်ဌာနစဵုဒၞါ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်(MSFC) နာဲဍေန်ပၠဟံသာ အာဆဵုဂဗကုသ္ဂံင်ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန် (MSRF) ကေုာံ သ္ဂံင်ဒပ်ပၞာန်မဟာမိတ်တအ် ပ္ဍဲမုက်ပၞာန်မွဲဒၞဲါရ။ သ္ကိုပ်ဌာနစဵုဒၞါ နာဲဍေန်ပၠဟံသာဝွံ အာစိုပ်မုက်ပၞာန်ဆဵုဂဗကု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒပ်ပၠန်ဂတး ကေုာံ သ္ဂံင်တအ်တုဲ သဳကၠဳဏာလဝ် တင်နွံပၟိက်ဆေင်ကဵု...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Trending News