ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်(MSRF) ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်စှ်ေဘာ ကွတ်ပၞာန်သဇိုင် အလန်ပထမ

မာတ် ၂၆၊ ၂၀၂၄ ရန်တၟံသ္ဂောံဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံ ကံင်ဇြဳပၞါန်ဗၟာ(စကစ) မဓဇန်ကြာန်ဒၟံင်ဂှ်တုဲ သ္ဂံင်တြုံသ္ဂံင်ဗြဴတၟိတၟိ ညးမစိုပ်ကၠုင် ဇရေင်ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်(MSRF)တအ် စှ်ေဘာတန်ဗ္တောန် ကွတ်ပၞါန်သဇိုင် တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၅၊ ဒၞဲါဌာန်ဒတန် ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုင်မန်ရ။ ပ္ဍဲသဘင်စှ်ေဘာဂှ်ဝွံ ဒပ်မဟာမိတ်ဂမၠိုင် မပ္တံကဵု...

Read more

ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေင်အုပ်ဓုပ် နာဲကသုမန်၊ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ဟီုဂလာန် ပရေင်သာသၞာ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီုဂကူ

ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေင်အုပ်ဓုပ် နာဲကသုမန်၊ ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ဟီုဂလာန် ပရေင်သာသၞာ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီုဂကူ ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲဖဝ်ရဂိုန်ပေင်၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၄) ဂိတုမာတ် သၞာံ ၂၀၂၄ သဘင်အသေအဟာန် ပတိုန်က္ဍိုင်ကျာ်မဟာစေတဳမဏိရာမာန် ပ္ဍဲကဵု ဘာမန်ဝါတ်ဆာဲရာတ်...

Read more

ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုင်အလဵုအသဳဍုင်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုင်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ် အခေါင်အရာမၞိဟ်

ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (ဂိတုမာတ် ၁၆၊ ၂၀၂၄) တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်ဂှ် ညးစၞး ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရဝ်ဍုင်မန် နာဲဨရာမာန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴမံင် ပ္ဍဲဍုၚ်နေဝ်တာလာန်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုင်အလဵုအသဳဍုင်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုင်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ်...

Read more

ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး

ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဌာန- ဘာသိရိမင်္ဂလ၊ ဍုင်မဟာဇျာဲ ဂှ် နူကဵု ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် မိကောန်ဆာန်နန် သောင်ကလးလဝ် ဆေင်စပ်ကု ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ထပ်ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံကုမဟာဇန်...

Read more

ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဌာန- ဘာသိရိမင်္ဂလ၊ ဍုင်မဟာဇျာဲ ဂှ် နူကဵု ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် နာဲကသုမန် သောင်ကလးလဝ် ဆေင်စပ်ကု ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ထပ်ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံကုမဟာဇန်...

Read more

ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး

ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် ပၞော်တိတ်ဂကူ ပၞော်တိတ်ဗၠးၜး ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဌာန- ဘာသိရိမင်္ဂလ၊ ဍုင်မဟာဇျာဲ ဂှ် နူကဵု ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် နာဲဍေန်ပၠဟံသာ သောင်ကလးလဝ် ဆေင်စပ်ကု ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ထပ်ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံကုမဟာဇန်...

Read more

ဌာနထတ်ယုက် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး ညးဝဲဒးလီု နူပေါဲဗတိုက်

၂၉ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၂၄ လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် စှ်ေအာ ပ္ဍဲကဵုဒေသညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တုဲ ကဵုအရီုအဗၚ် ကောန်ကွာန် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး ညးဒးလဝ်ဘဲပၞာန်ကီုရ။ နကဵု ဌာနထတ်ယုက် MSFC ဂှ် ကဵုအထံက်အပၚ်ကဵု ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး (၂)...

Read more

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

၂၉ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵုသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံ နူကဵု ကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် စှ်ေအာ ဒေသဒၞာဲ ဒှ်ပဋိပက္ခပၞာန်တုဲ ဗက်သ္ၚဳဂၠိပ် အကာဲအရာ ညးဒဴပၞာန် အဓိက ညးဗြဴ ကေုာံ ကောန်ၚာ်တံတုဲ ကဵုကၠုၚ် အရီုအဗၚ် သွက်ကောန်ၚာ်တံရ။...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Trending News