လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လၟေင်လိက် (၉ /၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် ၂၁ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၈၅ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်(၁၂) မံက်၊ သက္ကရာဇ်ခရေတ်၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁) တ္ၚဲဏံ...

Read more

ညးစၞး ကံၚ်သဳဖေဝ်ဒရဝ်ဍုၚ်မန် တိုန်စိုပ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ

ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (ဂိတုမာတ် ၁၆၊ ၂၀၂၄)တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂှ် နာဲဨရာမာန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်နေဝ်တာလာန်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်အလဵုအသဳဍုၚ်ယူရပ်တုဲ အာတ်မိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ယူရပ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်လတူပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵု ဖံက်ပကဝ်မံၚ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ရ။ ဌာနလလောင်ပရိုင်...

Read more

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

လၟေၚ်လိက် (၈/၂၀၂၄) ဂိတုမာတ်(၈)၊ သၞာံ ၂၀၂၄ ဂိတုမာတ် (၈) တ္ၚဲဏံ နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် သ္ပစၟတ်သမ္တီကု တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵု ညးဗြဴဂမၠိုၚ် ကေုာံ ကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴဂမၠိုၚ် မၞုံအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်တအ် သ္ပတိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက် ကေုာံ ဓရ်ဗ္စာရဏာ...

Read more

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၇) ဝါ

နူကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်ဂှ် နကု ညးစၞးကံင်ဇြဳမွဲတၠ နာဲကသုမန် ဗှ်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံမဟာဇန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

Read more

လိက်လလောင်တြး စပ်ကု ဗော်ဍုင်မန်တၟိ လလောၚ်တြးလဝ် ပ္တိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်

လၟေၚ်လိက် ၃/၂၀၂၄ ၁။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၄၊ သၞာံ ၂၀၂၄ နူ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗ္တိတ်ကၠုၚ် လိက်လလောၚ်တြး “ဗ္တိုက်သရိုဟ် တၠအဝဵုပၞာန်” ရောၚ်။ ၂။ ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဝွံ တၚ်ပၟိက်ကိစ္စဇၞော် သွက်ကောန်ဂကူမန်သ္ဂောံဗၠးၜး လလောၚ်တြးလဝ်...

Read more

လိက်လလောင်တြး “တ္ၚဲသၟတ်မန်” အလန်ဒွါဒသမ

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၈ ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ၂၀၂၃။ စပ္တံနူကဵု သၞာံ ၁၉၄၆ ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ၂၈ ဂှ် နူကဵု ဂကောံသၟတ်ကွးဘာ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တအ် စဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံသၟတ်မန်တုဲ ဒုင်သဇိုင်ကဵု ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် (၂၀၀၇-၂၀၁၂) ကဆံၚ်ဆံၚ်တုဲ...

Read more

လိက်လလောၚ်တြးကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်

စၟတ်တ္ၚဲ - ၁၅. ၁၂. ၂၀၂၃ အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ဝွံ သွက်ဂွံဗ္တိုက်သရိုဟ်ကၠေံ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် မဒှ်သၞညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲဂှ် မၞုံပၟိက်ကၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တုဲ ညးတာလျိုၚ်ၜါလပါ် ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုၚ်မန် (Mon State Revolutionary Force - MSRF) ကေုာံ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Trending News