Tag: လိက်လလေၚ်တြး

လိက်လလောၚ်တြး

လိက်လလောၚ်တြး

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၃ အေပရေဝ် ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေပရေဝ် ၂၀၂၄ ဂှ် နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) (NMSP-AD) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ကောံဓရီုညးသကအ် အလန်ပထမတုဲ ...

လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵု ကံင်ဇြဳပၞာန်တအ် စံင်ကွာန်ဓမ္မသ

လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵု ကံင်ဇြဳပၞာန်တအ် စံင်ကွာန်ဓမ္မသ

လၟေင်လိက် (၁၀ / ၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၈ ဂိတု မာတ်ချ် ၂၀၂၄ သၞာံ ၂၀၂၄၊ ဂိတုမာတ် ၂၇၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ကုဖါတ်သေတ်ဂှ် ပၞာန်တၠအဝဵုတအ် နကု က္ၜင်ကျာ၊ ဒပ်ဍာ်၊ ဒပ်တိုက် ...

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လၟေင်လိက် (၉ /၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် ၂၁ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၈၅ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်(၁၂) မံက်၊ သက္ကရာဇ်ခရေတ်၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁) တ္ၚဲဏံ ...

လိက်လလောင်တြး “တ္ၚဲသၟတ်မန်” အလန်ဒွါဒသမ

လိက်လလောင်တြး “တ္ၚဲသၟတ်မန်” အလန်ဒွါဒသမ

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၈ ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ၂၀၂၃။ စပ္တံနူကဵု သၞာံ ၁၉၄၆ ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ၂၈ ဂှ် နူကဵု ဂကောံသၟတ်ကွးဘာ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တအ် စဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံသၟတ်မန်တုဲ ဒုင်သဇိုင်ကဵု ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် (၂၀၀၇-၂၀၁၂) ကဆံၚ်ဆံၚ်တုဲ ...

လိက်လလောၚ်တြးကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်

လိက်လလောၚ်တြးကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်

စၟတ်တ္ၚဲ - ၁၅. ၁၂. ၂၀၂၃ အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ဝွံ သွက်ဂွံဗ္တိုက်သရိုဟ်ကၠေံ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် မဒှ်သၞညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲဂှ် မၞုံပၟိက်ကၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တုဲ ညးတာလျိုၚ်ၜါလပါ် ဒပ်ပၠန်ဂတးဍုၚ်မန် (Mon State Revolutionary Force - MSRF) ကေုာံ ...

လိက်လလောၚ်တြး လ္တူကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဖေတ်သေတ် (စကစ) တအ် လုလောန်သပလဝ် ပကီုပရာပ် လ္တူကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်

လိက်လလောၚ်တြး လ္တူကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဖေတ်သေတ် (စကစ) တအ် လုလောန်သပလဝ် ပကီုပရာပ် လ္တူကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်

စၟတ်တ္ၚဲ။ ဒဳဇြေန်ပါ ၅၊ ၂၀၂၃ နူလောန်ကၠုၚ် နဝ်ဗေန်ဗာ (၁၂)၊ သၞာံ ၂၀၂၃ ဂှ် အကြာတွဵုရးဍုင်မန် ကဵု ဍုင်ကရေၚ် ဒှ်ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲၜါသွာၚ်ဂှ်တုဲ နူပၞာန်တၠအဝဵုတအ် ဗၟံက်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ရောၚ်။ ပ္ဍဲတၠအဝဵုပၞာန် ဖေတ်သေတ် (စကစ) ...

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၆)ဝါ

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၆)ဝါ

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၆)ဝါ လၟေၚ်(၀၂/၂၀၂၃) ပ္ဍဲဝၚ်ခေတ်တၟိဏံ မန်တအ် လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် နနဲရပ်လွဟ်ဝွံ လၟုဟ် စိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ် (သၞာံ ၂၀၂၃၊ ဂိတုဩဂေတ် ၃၁) ဏံမ္ဂး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ဒှ်ကၠုၚ် ...

Trending News