Tag: Department of Health

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

ဌာနထတ်ယုက် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး ညးဝဲဒးလီု နူပေါဲဗတိုက်

၂၉ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၂၄ လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် စှ်ေအာ ပ္ဍဲကဵုဒေသညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တုဲ ကဵုအရီုအဗၚ် ကောန်ကွာန် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး ညးဒးလဝ်ဘဲပၞာန်ကီုရ။ နကဵု ဌာနထတ်ယုက် MSFC ဂှ် ကဵုအထံက်အပၚ်ကဵု ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး (၂) ...

Trending News