Tag: Mon State

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

ဌာနထတ်ယုက် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး ညးဝဲဒးလီု နူပေါဲဗတိုက်

၂၉ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၂၄ လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် စှ်ေအာ ပ္ဍဲကဵုဒေသညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တုဲ ကဵုအရီုအဗၚ် ကောန်ကွာန် ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး ညးဒးလဝ်ဘဲပၞာန်ကီုရ။ နကဵု ဌာနထတ်ယုက် MSFC ဂှ် ကဵုအထံက်အပၚ်ကဵု ကောန်သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး (၂) ...

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

၂၉ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵုသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံ နူကဵု ကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် စှ်ေအာ ဒေသဒၞာဲ ဒှ်ပဋိပက္ခပၞာန်တုဲ ဗက်သ္ၚဳဂၠိပ် အကာဲအရာ ညးဒဴပၞာန် အဓိက ညးဗြဴ ကေုာံ ကောန်ၚာ်တံတုဲ ကဵုကၠုၚ် အရီုအဗၚ် သွက်ကောန်ၚာ်တံရ။ ...

ဝၚ်ခမ္ဍောန် ကံၚ်ဇြဳ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

ဝၚ်ခမ္ဍောန် ကံၚ်ဇြဳ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

 နူသၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁) ဟိုတ်နူကဵု တၠအဝဵုပၞာန်ဗၟာတအ် သီကၠုၚ်အဝဵုတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံ ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ကီု ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကူဗၟာတအ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဂကောံပၠန်ဂတးနာနာ မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဂကောံပၠန်ဂတးနာနာ မံက်တိတ်ကၠုၚ်နွံတုဲ ...

Trending News