Tag: Women and Children

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

လၟေၚ်လိက် (၈/၂၀၂၄) ဂိတုမာတ်(၈)၊ သၞာံ ၂၀၂၄ ဂိတုမာတ် (၈) တ္ၚဲဏံ နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် သ္ပစၟတ်သမ္တီကု တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵု ညးဗြဴဂမၠိုၚ် ကေုာံ ကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴဂမၠိုၚ် မၞုံအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်တအ် သ္ပတိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက် ကေုာံ ဓရ်ဗ္စာရဏာ ...

တင်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်မင်မွဲ ပ္ဍဲကဵုပေါဲပၞာန်

ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ထေက်ကဵု သ္ဒးတီကေတ်လဝ် တင်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်မင်မွဲ ပ္ဍဲကဵုပေါဲပၞာန်

အခိင်ကာလလၟုဟ် အလုံကၟိန်ဍုင်မွဲ ပၞာန်ဒှ်ဒၟံင်တုဲ ပ္ဍဲကဵု တွဵုရးမန်ပိုဲလေဝ် ပၞာန်ဂှ် ကၠောံထၞာန်ကၠုင်ဒၟံင်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ထေက်ကဵု သ္ဒးတီကေတ်လဝ် တင်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်မင်မွဲ ပ္ဍဲကဵုပေါဲပၞာန် ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။ ဌာနလလောင်ပရိုင် ကေုာံ ဆက်ဆောံမဟာဇန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် Website ...

Trending News